คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

  


กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘ ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. : บัณฑิตรายงานตัว (บริเวรชั้นล่างศูนย์วิทยบริการ)
                                        : บัณฑิตกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ให้ รับเข็มกลัดชุดครุย 1 คู่ ๆ ละ ๑๕๐ บาท
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. : บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ (ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ)
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. : รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
                                        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว (กล่าวต้อนรับบัณฑิต)
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. : ชี้แจงขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรในภาพรวม
                                        : ชมวิดิทัศน์การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. : บัณฑิตรายงานตัว (หน้าห้องประชุมชั้น ๔ ศูนย์วิทยบริการ)
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. : สาธิตต้นแบบ -การแต่งกายของบัณฑิตชาย/หญิง
                                        : การทำความเคารพ
                                        : การเอางานและการรับปริญญาบัตร
เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. : แบ่งกลุ่มย่อยฝึกตามคณะ
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. : บัณฑิตฝึกปฏิบัติ (รวมห้องชั้น ๔ ศูนย์วิทยบริการ)
                                        : สรุป/นัดหมาย -บัณฑิตรับชุดครุยที่คณะ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. : บัณฑิตร่วมรับประทานอาหารเช้า (ที่คณะ)
                                        : บัณฑิตพบปะอาจารย์และรุ่นน้องแต่ละคณะ
                                        : บัณฑิตถ่ายรูปกับผู้ปกครองและผู้ร่วมแสดงความยินดี
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. : บัณฑิตรายงานตัวตามห้องที่กำหนด นั่งตามลำดับชื่อ และฝึกซ้อมใหญ่
                                        : สรุป/นัดหมาย
                                        : บัณฑิตแต่ละคณะถ่ายรูปหมู่ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะ

หมายเหตุ : การแต่งกาย
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : แต่งกายสุภาพ (ไม่นุ่งกางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ)
                                        : รับเข็มกลัดชุดครุย ๑ คู่ๆละ ๑๕๐ บาท
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : บัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิตแขนยาวสีขาว สวมกางเกงขายาวและเสื้อสูทสีกรมเทาเท่านั้น
                                        : บัณฑิตหญิง สวมเสื้อเชิตแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรงสีกรมท่า (รายละเอียดในคู่มือ)
                                        : บัณฑิตสวมเสื้อครุยคณะตามคณะรายวิชา (ฝึกซ้อมใหญ่)
                                        : กรณีเป็นข้าราชการให้สวมชุดขาวตามปกติตามระเบียบ