คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Call for Papers)

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7
ประเด็น การกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

[24-02-60]