คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


บทความทางวิชาการ สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
การเคลื่อนไหวทางการกีฬา, การนวดทางการกีฬา และโยคะ #1


การเคลื่อนไหวทางการกีฬา, การนวดทางการกีฬา และโยคะ #2