คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


ว่าที่ร้อยตรี ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ