คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ2560