คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม "การร่ายรำปันจักสีลัต"