งานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


คำสั่งบริหารงานวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยปีงบประมาณ 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ<

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินฯ

คำสั่งแต่งตั้งประเมิน ระดับหลักสูตร

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินระดับคณะ วิทยาเขต

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้