งานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


ปรัชญา: แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วิสัยทัศน์: มุ่งพัฒนาบัณฑิต บุคลากรให้เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อัตลักษณ์: ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์: ผู้นำด้านกีฬาปันจักสีลัต

ยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ
  2. การพัฒนานักศึกษาให้ศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป้นเลิศ
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสถานที่แก่สังคม
  5. การส่งเสริมและสนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้
  6. การพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน