งานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


แบบฟอร์มดูตัวอย่างดาวน์โหลด
0.แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561ดูตัวอย่างดาวน์โหลด
1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษาดูตัวอย่างดาวน์โหลด
2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)ดูตัวอย่างดาวน์โหลด
3. เอกสารยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent form)ดูตัวอย่างดาวน์โหลด
4.1 เอกสารยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent form) ตั้งแต่ 12 ปี ไม่ถึง 18 ปีดูตัวอย่างดาวน์โหลด
4.2 เอกสารยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent form) ตั้งแต่ 7 ปี ไม่ถึง 12 ปีดูตัวอย่างดาวน์โหลด
5.(นักศึกษา หนังสือภายนอก) บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ชื่อสถาบันเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดูตัวอย่างดาวน์โหลด
5.(นักศึกษา หนังสือภายใน) บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ชื่อสถาบันเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดูตัวอย่างดาวน์โหลด
5.(อาจารย์ หนังสือภายนอก) บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ชื่อสถาบันเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดูตัวอย่างดาวน์โหลด
5.(อาจารย์ หนังสือภายใน) บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ชื่อสถาบันเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดูตัวอย่างดาวน์โหลด
6.(นักศึกษา)ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดูตัวอย่างดาวน์โหลด
6. (อาจารย์)ใบยินยอมให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดูตัวอย่างดาวน์โหลด
7. ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  ดูตัวอย่างดาวน์โหลด
8. แบบแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) สำหรับผู้วิจัย (ถ้ามี)ดูตัวอย่างดาวน์โหลด
9. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดูตัวอย่างดาวน์โหลด