งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

วันที่12-13 มิถุนายน 2560 กิจกรรมซ้อมตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร