สำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


ประกาศการเบิกจ่ายค่าพาหนะไปราชการ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานรองอธิการบดีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง นโยบายการชี้นำป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและด้านการสร้างสังคมสันติสุขด้วยกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖


การจัดการความรู้(Knowledge Management)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คู่มือปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเคื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม สนร.58

Knowledge Management : KM ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานรองอธิการบดี


การจัดการความรู้-2559