สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
129 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร.073-212899
แฟกซ์ 073-222608
E-mail:ict.ipeyala2013@gmail.com
หน่วยงานภายใน หมายเลขภายใน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา 21101
หน้าห้องรองอธิการบดี 21102
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 21103
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 21104
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 21105
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา 21106
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 21107
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ 21108
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 21109
สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ 21110
รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 21112
คณะศิลปศาสตร์ 21113
งานประชาสัมพันธ์ 21114
กลุ่มส่งเสริมวิชาการ 21115
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 21116
ศูนย์วิทยบริการ 21118
งานทะเบียนและประมวลผล 21119
งานอาคารและสถานที่ 21120
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 21121
สำนักงานรองอธิการบดี 21123
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 21124
งานการเงินและการบัญชี 21125
งานพัสดุ 21126