สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
:

sp


ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕


แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ทบทวน ๒๕๕๘)


แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับทวบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)


แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐


แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖


แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจำปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖


แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี


แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการหรือขออนุมัติปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการ


ขั้นตอนประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ


ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ