สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

มื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการวิทยาเขตยะลาเป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวน 274 คน จากนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์