มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ วันพุธที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563