สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันที่ 2 สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จัดอบรม “การนวดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยกิจกรรมวันนี้เป็นการทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรม