สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 
:

sp

28 สิงหาคม 2562 อาจารย์ระวิวรรณ แซ่หลี นำนักศึกษา รายวิชา การเรียนรู้เด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ สาขาสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ รายวิชา การศึกษาพิเศษ สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ชั้นปีที่ 1 รวม 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เพื่อเรียนรู้พื้นฐานด้านการศึกษาพิเศษ