สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมโครงการส่งสเริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ(เยี่ยมเยียนวัด-พระภิกษุ-สามเณร) ณ วัดตรีมิตร