สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิหาคม 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รับการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต