สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกกรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ(เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ - สามเณร) ในวันธรรมสวนะ(วัดพระ) ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จ.ยะลา