สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.นพดล อาษา กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา พร้อมด้วย คณะอาจารย์ร่วมกิจกรรม "พบบะยามเช้า" ของหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน