สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา