สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา