สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

กิจกรรมพบปะยามเช้า จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา