สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ผศ.นพดล อาษา กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา ร่วมงาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า ) เคลื่อนที่ จังหวัีดยะลา ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 จังหวัดยะลา