สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

กิจกกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ(เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ - สามเณร)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ(เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ - สามเณร) ในวันธรรมสวนะ(วัดพระ) ณ วัดนิโรธสังฆาราม จ.ยะลา