สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน และครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาตานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา