สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมนาทางสุขศึกษา และได้มีการดำเนินโครงการสัมนาทางสุขศึกษาในหัวข้อเรื่อง วิธีการสอนสุขศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุคนณ์ ขำกลิ่น เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารปริวัตร วรรณกลาง