สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การสอบปฏิบัติทดสอบสรรถภาพ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์