สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬากรีฑา ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนพรรษา