สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การแข่งขันกีฬาสี พลบดีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมี ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้