สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดิเกฮูลู สถาบันการพลศึกษา ในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 จังหวัดสตูล วันที่ 4-8 เมษายน 2560