สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

ปัจฉิมนิเทศนักษาปฏิบัติการสอน 2 วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา