สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

นักศึกษาสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษช้ันปีที่3-4ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี