สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของบัณฑิตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหอประชุมปริวัฒน์วรรณกลาง