สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ 13 มกราคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์(ลานเขียว) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา