สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

วันที่ ๑ ธค ๖๐ ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.นพดล อาษา รักษาการ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙) โดยมี พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน