สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

งานฝึกประสบการวิชาชีพครู สพล.ยะลา จัดสัมมนาระหวว่างฝึกปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา และสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จัดสัมมนาระหวว่างฝึกปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 - 18 คุลาค 2560 โดยมี ผศ.นพดล อาษา กรรมการวิทยาเขตรักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา