สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

sp

การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ลิเกฮูลู ณ ลานกิจกรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี