สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

spผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตยะลา

นายปรีชา จันทร์ประดิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการ

ผศ.ณัฐวิภา กองแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒน

นายณัฐกร หงส์เจริญกุล
ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ศิริพร มยะกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกัน

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ บุญยิ่ง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นายสุริยัณย์ หัวหิน
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายนุชิต วารี
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นายนักรบ ทองแดง
หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

นางสุภา ทับทิมแดง
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี