มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
:

sp


ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒


ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒


แผนการเรียนตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นักศึกษา รหัส 62


แผนการเรียนตลอดหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษา รหัส 62


แผนการเรียนตลอดหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา รหัส 62


แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา รหัส 61


แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา รหัส 60


ประกาศ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทโคตา)


ปฏิทินปฏิบัติการสอน-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ระดับปริญญาตรี-ปีการศึกษา-2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2558


ประกาศเรื่องกำหนดการชำระเงินและการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เอกสารแนบท้าย


เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558


เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558


เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2562 รหัส 62


รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2561 รหัส 61


รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2560 รหัส 60


รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2559 รหัส 59


รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2558 รหัส 58


รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2557 รหัส 57


รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2556 รหัส 56


ระเบียบฯว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2556


ระเบียบฯ-ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2556


ระเบียบฯว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา-พ.ศ.2556


ระเบียบฯว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน-และการเทียบผลการเรียน-พ.ศ.2556


โครงสร้างฝ่ายวิชาการ


โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ