คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษา