คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลาเป็นประธานและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษา ที่จะจบการศึกษาในปีนี้