คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

คณะศึกศาสตร์ สพล.ยะลาจัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้อวต้น (B.T.C.) ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษา