คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ (ทักษะมวยไทยเบื้องต้น)