คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

การแสดงศิลปะร่วมสมัยชายแดนใต้ (มวยไทยแอโรบิก) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์