คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย 2560