คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑