คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 3 ประชุมการจัดทำ มคอ.7 (SAR ระดับหลักสูตร) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์