คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา วันธรรมสวนะ ณ วัดสวนใหม่ จ.ยะลา